صفحه اصلی  تعریف اصطلاحات مورد نیاز در ایمنی و حوادث
کد : 407 تاریخ : اسفند ۱۵, ۱۳۹۶

'.get_the_title().'

تعریف اصطلاحات مورد نیاز در ایمنی و حوادث

Anomaly:

عوامل بالقوه آسيب رسان : به شرايط يا اعمال نا ايمني گفته مي­شود كه پتانسيل ايجاد يك حادثه را در بر داشته باشد .

Incident:

رويداد: به گروه وسيعي از وقايعي اطلاق مي­شود كه در مسير انجام وظيفه / كار اختلال ايجاد ميكنند . حادثه بخشي از اين گروه رويدادها مي­باشد و بخش ديگر از اين رويدادها حوادثي است كه بخير ميگذرند.

Accident:

حادثه : عبارتست از هر رويداد غير برنامه­ريزي شده ( ناخواسته ) اي كه منجر به آسيب كاركنان يا صدمه به تجهيزات / تأسيسات و يا محيط زيست گردد .

Near miss:

رويدادي كه منجر به آسيب به افراد يا صدمه به تجهيزات نشده اما ، پتانسيل آنرا دارد، به عبارت ديگرمواردي كه به خير ميگذرند.

Man-hours worked:

مجموع نفرساعت كاركرد كاركنان رسمي و پيمانكار.

FAC: First Aid Case

به آسيبهايي جزئي اطلاق ميگردد كه در آن شخص آسيب ديده به طور سرپايي مداوا شده و قادر به ادامه كارهاي محوله ميباشد.

MTC: Medical Treatment Case

به آسيبهايي اطلاق ميگردد كه در آن شخص نياز به مداواي پزشك داشته واين موارد جدي تر از موارد FAC ميباشند.

RWDC: Restricted Work Day Case

به آسيبهايي اطلاق ميگرددكه درآن شخص قادر به انجام كارهاي محوله نبوده و بايد موقتا محيط كار ي ويا دورة كاري وي تغيير نمايد.

LTI: Lost Time Injury

به آسيبهايي اطلاق ميگرددكه در آن شخص آسيب ديده قادر به انجام كارهاي محوله به مدت بيش از يك روز كاري نمي باشد.( تعداد روزهاي كاري ازدست رفته در اثر حوادث)

FAT: Fatality

حوادثي كه در آن شخص در اثر حادثه جان خود راازدست ميدهد.

TRIR: Total Recordable Incident Rate

بيانگر نرخ حوادث قابل ثبت ميباشد كه منجر به آسيبهاي جاني ميشود

LTIF: Lost Time Injury Frequency

بيانگر فراواني حوادث جاني ميباشد

SLTA: Severity of Lost Time Accident

بيانگر شدت حوادث جاني بر حسب روزهاي از دست رفته ميباشد.

SRWDC: Severity of Restricted Work Day Case

بيانگر شدت آسيبهايي ميباشدكه درآن شخص قادر به انجام كارهاي محوله نبوده و بايد موقتا محيط كاري ويا دورة كاري وي تغيير نمايد.