صفحه اصلی  هوای پاک تهران
کد : 26 تاریخ : 

'.get_the_title().'

هوای پاک تهران

با توجه به بارندگی های اخیر و بارش نعمت های الهی و وزش باد باعث شد تا تهران هوای پاک را با شاخصه ۳۹ (پاک) قرار بگیرد.