صفحه اصلی  روزشماری برای افتتاح مرکز آموزش و خدمات ایمنی فرآیند فامور مهرگان کیش (FPSS)
کد : 2583 تاریخ : 

'.get_the_title().'

روزشماری برای افتتاح مرکز آموزش و خدمات ایمنی فرآیند فامور مهرگان کیش (FPSS)

مرکز آموزش و خدمات ایمنی فرآیند فامور مهرگان کیش (FPSS) مرداد ماه جاری در جزیره کیش افتتاح خواهد شد.
خدمات مهندسی و آموزشی FPSS با رویکرد کاملاً عملیاتی، و با استفاده از سیمولاتور های فرآیندی و تجهیزات نوین و کاربردی در ایمن سازی تاسیسات فرایندی حاوی هیدروکربن و سایر مواد خطرناک در مراحل مختلف طراحی، راه اندازی، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات و …، امکان تمرین عملی در خصوص سناریو های عملیاتی مطابق با شرایط واقعی فرآیند ها، و آموزش عملی الزامات ایمنی فرایند (با تمرکز بر الزامات المان های Asset Integrity & Reliability و Safe Work Practices) را فراهم می نماید.