صفحه اصلی  دوره تخصصی مجوز ایمنی کار ویژه پرسنل فنی و مهندسی سازمان بهشت زهرا (س) برگزار شد
کد : 2355 تاریخ : آبان ۱۴, ۱۳۹۷

'.get_the_title().'

دوره تخصصی مجوز ایمنی کار ویژه پرسنل فنی و مهندسی سازمان بهشت زهرا (س) برگزار شد

معاونت هماهنگی و برنامه ریزی سازمان بهشت زهرا (س) با همکاری معاونت فنی و عمران دوره آموزش تخصصی مجوز ایمنی انجام کار با هدف تامین شرایط ایمن جهت اجرای یک عملیات پرمخاطره بررسی و ارزیابی مخاطرات بالقوه آن و پیش بینی کلیه تمهیدات کنترلی را برای پرسنل و پیمانکاران اداره فنی و مهندسی برگزار کرد.

معاونت هماهنگی و برنامه ریزی سازمان بهشت زهرا(س) با همکاری معاونت فنی و عمران، دوره آموزشی تخصصی مجوز ایمنی انجام کار با هدف تامین شرایط ایمن جهت اجرای یک عملیات پرمخاطره، بررسی و ارزیابی مخاطرات بالقوه آن و پیش بینی کلیه تمهیدات کنترلی را برای پرسنل و پیمانکاران اداره فنی و مهندسی برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهشت زهرا(س)، سیستم مجوز ایمنی کاری (PERMIT TO WORK)یکی از مهمترین زیرسیستم هایی است که جهت حصول اطمینان از برقراری الزامات یک سیستم جامع بهداشت، ایمنی و محیط زیست در محیط کار می بایست استقرار یابد. این سیستم با یک رویکرد نظام مند به دنبال حذف و کاهش خطرات ناشی از فعالیت های مختلف کاری با چک کردن شرایط ایمنی عملیات و برطرف کردن پتانسیل های حادثه، برای پرسنل و پیمانکاران اداره فنی و مهندسی سازمان بهشت زهرا(س) توسط اداره  HSE برگزار شد