صفحه اصلی  اخبار
کد : 001تاریخ : 30/10/1396

همایش سالانه جوامع ایمن

اجلاس جوامع ایمن امروز در مرکز همایش های نگین رازی با حضورکلیه مدیران و روسای وزارت خانه هاو سازمان های دولتی و متولیان ایمنی برگزار می گردد. مجتمع نگین رازی که یکی از متولیان این حوزه می باشد نیز حضور خواهد داشت.